top of page

Det nya partogrammet från WHO

Uppdaterat: 12 sep. 2023

- Senaste forskningen från Birth-kongressen

Jag var inbjuden talare till den stora kongressen som fått namnet ”Birth”. Denna kongress är i mitt tycke en av de bästa kongresserna som handlar om obstetrik och förlossningsvård.


Det har inte varit någon kongress på de senaste 4 åren (på grund av pandemin) men nu var det mycket efterlängtat dags igen. Vi var flera hundra förlossningsläkare och barnmorskor som samlades under ett antal dagar i Milano.


Det var många spännande föredrag och diskussioner under dessa dagar. Jag fick också förmånen att berätta om mina projekt om AFL (fostervatten laktat) och bikarbonat användningen vid värksvaghet (se mitt tidigare inlägg). Det mottogs mycket bra. Många kom fram efteråt och ville prata och diskutera mina resultat. Särskilt bikarbonat projekten fascinerar många. Kul!


Partogrammet under förändring

En av diskussionerna som jag tycker var spännande (ja, jag är en nörd , jag vet) är att man försöker att förändra det som kallas för partogrammet.


Så här står det i Wikipedia vad beskrivningen av ett partogram är:

Ett partogram är en sammansatt grafisk registrering av nyckeldata (moder och foster) under förlossningen som matas in mot tiden på ett enda pappersark. Relevanta mätningar kan omfatta statistik som öppningsgrad, fostrets hjärtfrekvens, förlossningstid och vitala tecken. Partogrammet är avsett att ge en korrekt bild av förlossningsprogressen, så att varje försening eller avvikelse från det normala kan upptäckas snabbt och behandlas i enlighet därmed.

En Cochrane-granskning ( ni minns säkert de som sammanställer forskningresultat evidens baserat) kom dock till slutsatsen att det inte finns tillräckliga bevis för att rekommendera partogrammet i standard vård.


Det nya partogrammet från WHO - “Labour Care Guide (LCG)”

WHO vill nu införa ett nytt partogram, eller kanske mer en modifiering av det gamla partogrammet. Det nya är tänkt att vara mer individualiserat utifrån den födande kvinnan, vilket jag välkomnar mycket.


Öppen 5 cm, då är man i förlossning

Utgångspunkten för aktiv förlossning ska nu mer vara en öppningsgrad på 5 cm (i stället för 4 cm eller mindre). Jämfört med det tidigare partogrammet, har följande ändringar föreslagits:

  • man har ersatt ”man ska öppna sig 1cm/timme” riktlinjen med mer evidensbaserade tidsgränser under aktivt första skedet av förlossningen.

  • Det innebär att man försöker individualisera progressen innan man intervenerar (läs: tar hål på fosterhinnorna och kopplar ett Oxytocindropp).


Latensfasen

Man för en diskussion att latensfasen är svår att definiera eftersom den endast kan identifieras med säkerhet i efterhand. Tidpunkten när förlossningen faktiskt startar är ofta oklar, och varaktighet av latensfasen är mycket varierande mellan kvinnor.


För tidig plottning i partogrammet av misstänkt latensfas är en potentiell källa till onödigt ingripande då man tycker att förlossningen pågått för länge redan innan den ens har startat.


Detta undviks i det modifierade nya partogrammet genom att man endast initierar dokumentation av förlossningens progress när den aktiva fasen har diagnostiserats, dvs när man är öppen minst 5 centimeter.


Krystfasen

Det nya partogrammet innehåller även ett avsnitt för övervakning av den andra delen av förlossningen. Här vill man att man ska bedöma och främja användningen av stödjande insatser av kvinnan för att förbättra hennes övergripande förlossningsupplevelse.


En viktig begränsning av den ursprungliga partogrammet var att det inte inkluderar den del av förlossningen då man är helt öppen och ska börja att krysta.


I dag finns inget uttryckligt krav på att fortsätta övervaka kvinnans och barnets tillstånd och progressen under detta stadium av förlossningen.


Krystfasen, det andra stadiet av förlossningen, är en särskilt kritisk tid. Minskad vaksamhet vid denna tidpunkt kan leda till ödestiget resultat.


Denna brist har nu åtgärdats i det nya partogrammet med större uppmärksamhet både på progress och kvinnors och barns välbefinnande under krystfasen.


Det nya partogrammet är utformat för att betona vikten av det som är viktigt för kvinnors positiva födelseupplevelse men också för att förbättra kliniska resultat för kvinnor och deras nyfödda.


Det nya partogrammet innehåller bedömning av barnmorskans närvaro, kvinnans närings och vätskeintag, kvinnans position och rörlighet samt smärtlindring. Detta i syfte att främja användningen av dessa evidensbaserade men ofta försummade metoder .


PICRINO

Det nya partogrammet har fått namnet ” Labour Care Guide (LCG)”. Nu är Sverige på gång att införa och utvärdera LCG. En svensk version av LCG ska införas och utvärderas inom de närmaste åren.


Det kommer att ske via en randomiserad studie som har döpts till ”PICRINO”.


Man hoppas på studiestart under 2023, och Inbjudan kommer att gå ut till alla Sveriges 46 förlossningskliniker. Fortsatt information om det nya partogrammet och införandet kommer.


/Doktor EvaComments


bottom of page